Regulamin Sklepu Internetowego TYLKOOKULARY.PL

Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego Tylkookulary.pl dostępnego pod adresem http://www. tylkookulary.pl prowadzonego przez Tylkookulary.pl Piotr Osiński z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-868, ul. Garbary 26 NIP 6681693897 REGON 364595847

1. Sprzedający (dalej także jako „Usługodawca”) - Właściciel Sklepu Internetowego Tylkookulary.pl, o którym mowa w § 1 Regulaminu;

2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) - Sklep Internetowy Tylkookulary.pl dostępny pod adresem internetowym http://www. tylkookulary.pl

5. Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

6. Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu,

7. Strony - Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Tylkookulary.pl. są: Sprzedający oraz Klient.

8. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

9. Produkt – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu Internetowego Tylkookulary.pl;

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

11. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Produkty;

12. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Tylkookulary.pl oraz świadczy usługę "Newsletter".

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Tylkookulary.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

3. Usługa "Newsletter" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

1. Konsument zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Konsument zobowiązany jest do zapewnienia, że w stosunku do osoby, która ma stosować zamawiane w Sklepie soczewek okularowych:
a) rodzaj i parametry zamówionych soczewek okularowych, zostały dobrane przez lekarza okulistę lub optometrystę;
b) w badaniu nie stwierdzono indywidualnych przeciwwskazań do używania zamówionych soczewek okularowych;
c) znane są prawidłowe zasady użytkowania soczewek okularowych;
d) poinstruowana została przez lekarza okulistę lub optometrystę o sposobie postępowania w przypadku objawów niepożądanych, związanych z używaniem soczewek okularowych i zobowiązuje się do tych zaleceń;

3. Konsument zobowiązany jest do zapewnienia, pełnych, dokładnych i kompletnych informacji o swojej aktualnej recepcie (w tym wszelkie uwagi na recepcie).

1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Tylkookulary.pl.

2. Informacje o Produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. Ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

4. Ceny Produktów zawierają koszty dostaw realizowanych na terytorium Polski . Koszt wysyłki Produktów za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

6. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego.

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Strony Internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 18.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 7 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

10. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
a) wybrania Produktów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
b) dodania ich do koszyka,
c) wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
d) zatwierdzenie wyboru przyciskiem "ZAMÓW”

11. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
a. zaakceptowania zamówienia (oferty) - w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
c. propozycji zmian, tzw. kontroferta - w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
12. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 11 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp. 

13. Kontroferta, o której mowa w ust. 11 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

14. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, że realizacja Zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo anulować złożone Zamówienie w całości.

15. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 11 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Klienta. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Klientowi zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Produktów w stanie wolnym od wad.

2. Ceny Produktów zawierają koszty dostaw realizowanych na terytorium Polski . Koszt wysyłki Produktów za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

3. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu w magazynie Sprzedającego lub dostawcy, Właściciel Sklepu zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 25 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Przykładowy czas realizacji zamówienia:
a) okulary opatrzone informacją „dostępne od zaraz” – produktu w magazynie Sprzedającego,
b) okulary bez informacji „dostępne od zaraz” – czas realizacji zamówienia do 25 Dni Roboczych, w zależności od wybranego modelu, koloru, rozmiaru, (średni czas oczekiwania wynosi około 5-10dni)
c) zakup okularów wraz z soczewkami okularowymi może wydłużyć czas realizacji zamówienia w zależności od rodzaju i konstrukcji wybranych soczewek okularowych .
5. W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się w zamówieniu.

6. Produkty w promocji posiadają ograniczoną liczbę sztuk i Zamówienia będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania zapasów danego Produktu.

7. Zakupione w Sklepie Produkty są dostarczane za pośrednictwem Paczkomatów lub przez firmę kurierską pod wskazany przez Klienta adres.

8. Klient może odebrać Produkt w siedzibie Sprzedającego, o czym Klient informuje Sklep wysyłając oddzielnego e-maila na adres: biuro@tylkookulary.pl i podając numer zamówienia.

9. Sklep wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupione Produkty. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT.

11. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.

12. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Właściciela Sklepu na wskazany adres e-mail: biuro@tylkookulary.pl

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);
b) za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Produktu (wysyłka za pobraniem),
c) za pośrednictwem płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą – płatność online
d) płatność gotówka przy odbiorze osobistym
2. W przypadku płatności przelewem bankowym, wpłaty należy dokonać: Tylkookulary.pl, ul. Garbary 26, 61-868 Poznań 61 NIP 6681693897 nr konta 11 2490 0005 0000 4500 9598 9634. W tytule przelewu powinien znaleźć się numer zamówienia Klienta.

3. W przypadku płatności za pobraniem przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo za pośrednictwem płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Produkt odpowiednio na rachunku bankowym Usługodawcy.

5. W przypadku odbioru osobistego o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e- mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca nie jest zobowiązany do pokrycia opłat bankowych uiszczonych przez Konsumenta przy dokonywaniu początkowej płatności.

7. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.

1.  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. W sklepie Tylkookulary.pl Klient ma prawo zwrotu towaru w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

2. Zgłoszenie odstąpienia od umowy sprzedaży powinno zostać złożone na wypełnionym czytelnie „Formularza o zwrocie lub wymianie” dostępnym na Stronie.

3. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

4. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Sprzedający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w przypadku skorzystania przez Klienta z oferowanego przez Sklep sposobu odbioru towaru przez kuriera. W innym wypadku (samodzielnego zwrotu towaru) konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Konsument jest odpowiedzialny za dostarczenie produktu w stanie nieuszkodzonym i bez utraty jego wartości handlowej.

9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Przedmiotu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towarów zwroty nie będą rozpatrywane.

12. Klient sklepu jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu do Sprzedającego.

13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.  

14. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

15. Towar powinien być zwrócony na adres: Tylkookulary.pl ul. Garbary 26 61-868 Poznań

1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie Produkty posiadają niezbędne atesty oraz deklaracje zgodności.

2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tylkookulary.pl lub pisemnie na adres - Tylkookulary.pl ul. Garbary 26 61-868 Poznań.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone na wypełnionym czytelnie „Formularzu reklamacyjnym” dostępnym na Stronie.

5. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

6. Zastosowanie się do ust. 4 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji, sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

8. Klient zobowiązany jest przesłać Produkt kiedy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu. Adres dostarczenia - Tylkookulary.pl ul. Garbary 26 61-868 Poznań.

9. Klient zobowiązany jest przesłać okulary na wskazany adres z zachowaniem reguł ostrożności. Reklamowane okulary powinny być opakowane w sposób zabezpieczający je przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych w trakcie wysyłki.

10. W przypadku uzasadnionej reklamacją Klienta, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

11. W przypadku reklamacji okulary będą przekazane przez Sprzedającego do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona zostanie zasadność roszczenia. W przypadku przekazania okularów do ekspertyzy Klient zostanie poinformowany o jej wyniku listem zwrotnym od producenta. 

12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep prześle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy jest to niemożliwe z powodu wyczerpanych stanów magazynowych Klient otrzyma zwrot należności na konto bankowe lub kartę kredytową. Klient ma również możliwość wymiany okularów na inne w podobnej cenie lub droższe (dopłata różnicy w cenie).

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, wynikających z niewłaściwego przechowania, urazów mechanicznych czy wypadków losowych, a także w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi i konserwacji. Jeżeli w rozpatrywanym produkcie zostanie wykryta wcześniejsza ingerencja osób nieupoważnionych spowoduje to utratę gwarancji. 14. Sklep internetowy nie uwzględnia reklamacji obejmujących:
a) pomyłki Klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru;
b) okulary uszkodzone i naprawiane przez klienta we własnym zakresie;
c) złe dobranie soczewek dla Klienta przez optyka lub lekarza okulistę;
d) brak terminowych kontroli wzroku u lekarza okulisty lub optyka;
e) używanie okularów niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym doprowadzenie do ich mechanicznego uszkodzenia z przyczyn nie zawinionych przez producenta;
f) użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi i konserwacji, oraz niewłaściwego przechowania,

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności, z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu.

3. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

4. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

6. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.

bezpłatna wysyłka
30 dni darmowej wymiany/zwrotu
100% gwarancji oryginalnych okularów
+ 2 lata gwarancji
pomoc eksperta

Ostatnio na blogu

2017-12-04 14:16
Kierowco, dobierz właściwe okulary do jazdy autem
Kierowca w okularach przeciwsłonecznych to częsty widok na drodze, ale nie we wszystkich okularach możesz prowadzić auto... Niektóre modele zbyt mocno blokują przedostawanie się światła do oczu i pogarszają widoczność, podczas gdy inne, przez określony kolor soczewki, negatywnie wpływają ...
Czytaj dalej...
2017-10-26 11:41
Jak rozpoznać krótkowzroczność u dziecka?
Czy Twoje dziecko nagle zaczęło mieć problemy w szkole? Przyczyn może być wiele, ale możemy pomóc Ci wyeliminować jedną z nich. Powód może być bardzo prozaiczny, mianowicie Twoja pociecha może mieć problemy ze śledzeniem tego, co się dzieje na tablicy! Zwróć uwagę na to, cz...
Czytaj dalej...
2017-10-26 11:33
Czy jesteś dalekowidzem?
Masz problemy z dostrzeganiem detali punktów znajdujących się dosłownie pod Twoim nosem? Często mrużysz oczy, aby zobaczyć wyraźnie niedaleki obiekt i czujesz zmęczenie oczu, gdy koncentrujesz się na pobliskich obiektach? Jeśli choć na jedno z pytań odpowiesz „TAK”, prawdopodo...
Czytaj dalej...

Wszelkie prawa zastrzeżone ⓒ 2016